Algemene voorwaarden voor bedrijven

Algemene voorwaarden voor bedrijvenAlgemene voorwaarden

Op elke transactie zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Alkmaar onder nummer 346/2008. 

Deze worden op aanvraag kosteloos toegezonden en zijn tevens te downloaden op onze website www.pomweld.nl onder downloads.


1. TOEPASSELIJKHEID 

1.1 De besloten vennootschap PomWeld Las- & Snijtechniek B.V. is een onderneming welke tot doel heeft het sluiten van overeenkomsten met andere ondernemers, zowel strekkende tot verkoop en verhuur van zaken als tot het verrichten van diensten waaronder begrepen het geven van onderwijs/instructies aan (werknemers van) de wederpartij. Het bedrijf richt zich niet op consumenten en is daar ook niet op ingericht, zulks met name niet op voorlichting van de door haar verhandelde of verhuurde goederen.
1.2 Ingeval niettemin met een consument op diens verzoek een transactie wordt aangegaan zijn wij behoudens onze aansprakelijkheid uit de wet niet aansprakelijk voor schade die (mede) het gevolg is van onoordeelkundig gebruik of een gebrek aan
voorlichting.
1.3 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal deel hebben uitgemaakt van een met ons gesloten overeenkomst, zullen zij tevens van toepassing zijn op alle vervolgopdrachten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
1.5 Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.6 Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepaling over een te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN 

2.1 Al onze aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk een geldingstermijn wordt genoemd. In dit laatste geval zijn wij slechts gebonden indien de aanvaarding ons binnen deze termijn schriftelijk bereikt heeft. Zover ons
vrijblijvende aanbod wordt aanvaard, behouden wij ons het recht voor deze alsnog in geval van gegronde redenen onverwijld te herroepen.
2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens omtrent gewichten, maten, kleuren, kosten e.d. zijn eveneens vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien in verband met het beoogde gebruik specificaties kritisch zijn, is de koper
gehouden dit ons schriftelijk mee te delen. 
2.3 Opdrachten zijn eerst verbindend nadat deze door ons schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht een aanvang is gemaakt.
2.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
2.5 Voor werkzaamheden waarvan naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.6 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
2.7 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.
2.8 Wij zijn bevoegd om -indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achtenvoor een juiste uitvoering van de door ons verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen
worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

3. PRIJZEN 

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de opgegeven prijzen, waarbij prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud zijn, exclusief kosten van aflevering, overige nevenprestaties, BTW en andere belastingen.
3.2 In geval van kostenstijgingen tussen het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering/voltooiing daarvan, zijn wij gerechtigd de prijs met een marge van maximaal 15 % te verhogen. In het geval dat een prijsverhoging hoger
dan 15 % plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst binnen vijf dagen na bekendmaking van de prijsverhoging op te zeggen. De wederpartij is echter wel gehouden de reeds
verrichte prestaties door PomWeld, te betalen. De wederpartij is niet tot de hierboven bedoelde opzegging bevoegd indien sprake is van prijsverhogingen waartoe PomWeld op grond van wettelijke bepalingen bevoegd, dan wel verplicht is.

4. LEVERTIJD 

4.1 De door ons opgegeven levertijd geldt slechts als bij benadering en kan nimmer worden beschouwd als fatale levertijd. Vertraging in de levering - ongeacht de oorzaak - zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding.
4.2 Na het verstrijken van de levertijd is de wederpartij gerechtigd ons schriftelijk - bij aangetekende brief - een nieuwe redelijke termijn te stellen, bij niet inachtneming waarvan de wederpartij gerechtigd is de overeenkomst, voor zover nog niet
uitgevoerd, te annuleren zonder dat wij tot schadevergoeding gehouden zijn en onverminderd de gehoudenheid van de wederpartij tot betaling van het reeds geleverde.
4.3 Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zijn te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

5. TRANSPORT EN LEVERING 

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verzenden wij de goederen op die wijze welke ons het meest geschikt voorkomt.
5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn wij niet aansprakelijk voor het risico van schade tijdens transport, zulks ook indien wij tegenover de vervoerder hebben verklaard dat transportschade voor rekening van de afzender blijft, een en
ander voor zover schade niet gedekt wordt door onze aansprakelijkheidsverzekering. 
5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering op basis van een niet-franco levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Deze bezorgkosten komen derhalve voor rekening van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en
voorzover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven. 
5.4 Ingeval van ondeugdelijke levering zullen wij het geleverde vervangen door een deugdelijk product of, zo dit niet mogelijk is, de waarde van het geleverde restitueren. Behoudens onze wettelijke verplichting tot schadevergoeding, zijn wij tot vergoeding
van verdere schade niet gehouden.
5.5 Reclames betreffende de hoeveelheden, gewichten of maten van geleverde zaken dienen direct bij ontvangst te worden aangetekend op het vervoersdocument. Bij gebreke daarvan rust de bewijsopdracht dat niet conform de overeenkomst
geleverd is op de wederpartij. 
5.6 Het risico voor vergissingen bij zowel schriftelijk als niet schriftelijk gedane bestellingen rust bij de wederpartij. Wij zijn gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke wij afzonderlijk kunnen factureren. De wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in art. 10 van deze voorwaarden.

6. OVERMACHT 

6.1 Ingeval de nakoming van onze verplichtingen wordt verhinderd door een niet toerekenbare tekortkoming onzerzijds, hebben wij het recht de overeenkomst door middel van buitengerechtelijke verklaring te ontbinden of de nakoming van onze
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben genomen in nakoming in redelijkheid mogelijk is.
6.2 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van onze prestaties tot het tijdstip dat de omstandigheden welke overmacht onzerzijds opleveren zich voordoen.
6.3 Indien wij ten gevolge van het niet voldoen door een derde aan zijn verplichtingen niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, zal onze afnemer jegens ons niet meer aanspraken geldend kunnen maken dan wij op onze leverancier zullen kunnen
verhalen.
6.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van PomWeld onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
voor haar risico behoort te komen.
6.5 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie, terrorisme en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
6.6 De opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
6.7 Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren of indien de overmachttoestand langer duurt dan het overeengekomen tijdstip van het werk, is de
wederpartij gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn.
6.8 De wederpartij is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan PomWeld verschuldigde vergoedingen, die betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan PomWeld te betalen.
6.9 PomWeld is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de wederpartij, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in het zevende lid van dit artikel bedoeld.

7. REPARATIE/ONDERHOUD 

7.1 Ter zake van de door de wederpartij aan ons ter reparatie, be-, verwerking, onderhoud, e.d. afgegeven zaken, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld onzerzijds, voor eventuele schade. De wederpartij
is verplicht ons dienaangaande te vrijwaren tegen iedere aanspraak op schadevergoeding van hem en/of van een derde.
7.2 Wij hebben een recht van retentie op de zich onder ons bevindende zaken. Bovendien zijn wij gerechtigd vooruitbetaling te verlangen. De werkzaamheden worden uitsluitend tegen à contant verricht. Eventuele meerkosten worden doorberekend.
7.3 De wederpartij is voor de ter reparatie aangeboden zaken te alle tijden technisch onderzoekskosten verschuldigd. De hoogte van deze kosten zullen door PomWeld nader worden vastgesteld naar gelang de complexiteit en aard van de zaak.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

8.1 De door ons geleverde en nog te leveren zaken blijven ons eigendom tot aan de algehele voldoening door de wederpartij van al hetgeen hij, uit welke hoofde dan ook, aan ons verschuldigd is en/of verschuldigd zal zijn, waaronder in ieder geval de
vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, met inbegrip van rente en kosten. 
8.2 Niettemin zijn wij te allen tijde gerechtigd te bepalen dat de zaken eigendom worden van de wederpartij ongeacht of de wederpartij algeheel heeft voldaan aan zijn verplichtingen onverlet zijn verplichting om zulks alsnog te doen. Wij zullen de
wederpartij zulks schriftelijk berichten.
8.3 Indien door ons in gedeelten is geleverd, geldt dit eigendomsvoorbehoud voor alle door ons geleverde zaken, zolang de wederpartij nog niet de volledige, met de algehele opdracht gemoeide prijs ten volle heeft voldaan. Zolang de door ons
geleverde zaken nog eigendom van ons zijn, zal het de wederpartij verboden zijn deze op enigerlei wijze te wijzigen, te vervreemden, te bezwaren c.q. uit welken hoofde dan ook uit zijn bedrijf te brengen, behoudens in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening.
8.4 De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van PomWeld mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vordering die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van de zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
8.5 De wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van PomWeld te bewaren.
8.6 Wij hebben het recht deze goederen terug te vorderen en tot ons te nemen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard, wordt
opgenomen in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of beslag op goederen wordt gelegd.
8.7 In geval van conservatoir en executoriaal beslag, bodembeslag, faillissement en surseance van betaling, dient de wederpartij ons onverwijld te verwittigen en tevens aan de beslagleggers bekend te maken dat de geleverde zaken eigendom zijn van
ons.
8.8 De koper is gehouden de geleverde zaken, zolang deze niet zijn eigendom zijn geworden, voor zijn rekening, maar ten behoeve van ons, te verzekeren. De koper is gehouden om zolang wij eigenaar zijn van de desbetreffende zaken, zijn aanspraak
op schadevergoeding op de verzekeraar op eerste verzoek aan ons te cederen en de verzekeraar daarvan op de hoogte te stellen.
8.9 Zolang de eigendom van de zaken nog niet op opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Opdrachtgever verplicht
zich op eerste verzoek van PomWeld mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vordering die opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van de zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

9. AANSPRAKELIJKHEID 

9.1 Behoudens door de wederpartij te bewijzen opzet of grove schuld onzerzijds, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook direct of indirect, aan roerende of onroerende zaken, zowel bij de wederpartij als bij derden.
9.2 Met name zijn wij niet aansprakelijk voor contractuele of buiten-contractuele schade die is ontstaan of veroorzaakt aan de wederpartij of een derde door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
9.3 Voorts zijn wij met name niet aansprakelijk voor de contractuele en buitencontractuele schade aan de wederpartij of een derde toegebracht door een fout van een onzer medewerkers, verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen.
9.4 Onze aansprakelijkheid blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat wij de wederpartij maximaal in rekening hadden kunnen brengen.

10. BETALING 

10.1 Betaling van onze facturen dient steeds contant bij aflevering dan wel binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden, zonder korting of verrekening. Bij een order van ten hoogste € 25-, worden er orderkosten in rekening gebracht.
10.2 Betaling dient bij ons plaats te vinden.
10.3 Wij behouden ons echter het recht voor slechts tegen contante betaling te leveren of een opdracht eerst in behandeling te nemen nadat zekerheid is gesteld voor de juiste nakoming.
10.4 Tenzij schriftelijk met een afnemer anders overeengekomen, strekt iedere betaling allereerst tot voldoening van de kosten, de rente en vervolgens op de oudste openstaande vordering.
10.5 Bij niet-betaling of overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daar een ingebrekestelling voor vereist is, en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5%per (gedeelte van een) maand verschuldigd.  Daarnaast zal PomWeld het aanmaningstraject onmiddellijk aan een deurwaarderskantoor overdragen, welke minimaal € 15, - administratiekosten zal doorbereken aan de wederpartij. Voor het daaropvolgende incassotraject zullen de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van €50, - geheel voor rekening van de wederpartij komen.

11. ONTBINDING 

11.1 Wij hebben het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot buitengerechtelijk te ontbinden indien de wederpartij in gebreke blijft bij zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, Behoudens het geval van wettelijk verzuim, zal de ontbinding pas plaatsvinden nadat -voor zover noodzakelijk- de in gebreke zijnde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijk termijn is gegund om het gebrek te zuiveren.
11.2 Voorts is PomWeld gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
- de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
- de wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
- op de wederpartij de -voorlopige- toepassing van de schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken;
- de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd; 
- de wederpartij zijn huidige onderneming staakt;
- de wederpartij een schuldenregeling aan zijn schuldeisers aanbiedt.
- buiten toedoen van de wederpartij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd, dan wel indien de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
11.3 Indien PomWeld de ontbinding inroept op grond van het zich voordoen van een van de in de vorige leden genoemde omstandigheden, is elke vordering van PomWeld jegens de wederpartij, met inbegrip van de vorderingen die reeds gefactureerd zijn, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.
11.4 Indien PomWeld op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens de wederpartij nog niet is uitgevoerd.
11.5 Indien de wederpartij na- voorzover noodzakelijk- in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de PomWeld gerechtigd zijn verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn. Hiertoe is de PomWeld eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

12. VERHUUR 

12.1 Ingeval van verhuur van zaken worden deze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verhuurd per gehele week. De dag van afgifte c.q. verzending van het gehuurde geldt als eerste huurdag, de dag waarop wij het gehuurde terug ontvangen als laatste. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is ook voor zaterdagen, zon- en feestdagen e.d., de volledig overeengekomen huurprijs verschuldigd.
12.2 Betaling van de huurprijs dient contant bij afgifte van het gehuurde of binnen 8 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Voor het overige geldt art. 10 onverkort.
12.3 De door ons verhuurde apparatuur wordt telkens voor verhuur door ons op hun goede werking gecontroleerd. Wij kunnen niet instaan voor schade welke ontstaat tengevolge van een gebrek dat tijdens het gebruik ontstaat of zich eerst tijdens het gebruik manifesteert.
12.4 Tenzij door de huurder direct of aanstonds na ontvangst van het gehuurde wordt gereclameerd, wordt de huurder geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, zulks behoudens door de huurder te leveren tegenbewijs.
12.5 De huurder is gehouden het gehuurde als een goed huisvader te beheren en is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van het gehuurde dan wel van een ander gebruik dan waarvoor het gehuurde bestemd is.
12.6 Het staat ons vrij alvorens een zaak ter verhuur af te geven alsook indien een door ons in redelijkheid vast te stellen waarborgsom en/of een vooruitbetaling van een (gedeelte van) de overeengekomen huurtermijn te verlangen.
12.7 Wij zijn gerechtigd de huurprijzen tussentijds op een termijn van 2 weken te verhogen.
12.8 De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst dadelijk door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden ingeval:
a. de huurder het Rijk in Europa gaat verlaten of verlaten heeft;
b. de huurder niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst voldoet;
c. het faillissement van de huurder is aangevraagd of uitgesproken;
d. de huurder in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen geraakt;
e. de huurder surseance van betaling heeft gevraagd of verkregen;
f. de huurder een schuldenregeling aan zijn schuldeisers aanbiedt;
g. het gehuurde uit de feitelijke macht van de huurder raakt.
12.9 Het is de huurder verboden het gehuurde aan een derde weder te verhuren of in gebruik af te staan.
12.10 Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde zullen alleen door of door tussenkomst van de verhuurder mogen worden verricht.
12.11 De huurder is gehouden de verhuurders onmiddellijk in kennis te stellen van op het gehuurde gelegde beslagen en de beslag leggende deurwaar der direct op de hoogte te stellen van de eigendomsrechten van de verhuurder.
12.12 Indien het gehuurde tijdens de duur van de huurovereenkomst verloren gaat ten gevolge van een oorzaak welke is toe te schrijven aan de huurder, is deze gehouden de kosten van de aanschaf van een gelijk apparaat te voldoen, zulks zonder dat hij het recht heeft huurtermijnen gedurende welke hij niet over het gehuurde heeft kun nen beschikken te verrekenen. 
12.13 Het gestelde sub 12.12 is evenzeer van toepassing ingeval de huurder ook na aanmaning of sommatie in gebreke blijft het gehuurde tijdig wederom in het bezit van de verhuurder te stellen.

13. OPLEIDINGEN 

13.1 De onderhavige voorwaarden zijn overeenkomstig van toepassing indien de wederpartij een overeenkomst aangaat met betrekking tot het volgen een cursus c.q. training aangeboden door PomWeld.
13.2 De overeenkomst komt niet eerder tot stand nadat Pomweld het deelnamebevestigingsformulier ondertekend retour heeft ontvangen.
13.3 De betaling van het cursusgeld dient, in afwijking van hetgeen genoemd in art. 10.1 binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, betaald te worden.
13.4 De cursusdata gelden zoals die overeengekomen zijn. Dit zijn vaste dagen en afwijking hiervan is derhalve niet mogelijk. Mocht de wederpartij op een van deze dagen desondanks verhinderd zijn, dan geschiedt dit op eigen risico.
13.5 Zodra de overeenkomst tot stand gekomen is, is annuleren in beginsel niet meer mogelijk.

14. RECLAME 

14.1 De wederpartij dient bij aflevering van zaken, deze op zichtbare gebreken te controleren. Eventuele door de wederpartij geconstateerde gebreken dienen onmiddellijk door de wederpartij gemeld te worden aan PomWeld en binnen acht dagen na levering, door de wederpartij schriftelijk worden bevestigd aan PomWeld.
14.2 Overige reclames dienen door de wederpartij eveneens binnen acht dagen na openbaring van het gebrek, schriftelijk ter kennisneming van PomWeld te zijn gebracht.
14.3 Reclames met betrekking tot een deel van de overeenkomst kunnen niet tot ontbinding van de hele overeenkomst leiden, tenzij dit onlosmakelijk met elkaar verbonden is.
14.4 PomWeld moet altijd in de gelegenheid worden gesteld een ingediende klacht te beoordelen en gelegenheid geboden worden een geconstateerd gebrek te herstellen.
14.5 Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

15 TOEPASSELIJK RECHT 

15.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.2 De uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen die het bedrag van € 5000, - ten boven gaan, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in ons vestigingsgebied. Zulks onverlet ons recht het geschil voor te leggen aan de volgens
normale competentieregels bevoegde rechter dan wel aan arbiter(s) of bindend adviseur(s).